Försök med basinkomst i spanien

Försök med basinkomst i spanien

Staden Barcelona i Spanien planerar att genomföra ett försök med basinkomst. Experimentet ska påbörjas i oktober 2017 och pågå i två år till 30 september 2019.

Syftet är att undersöka i vilken utsträckning man kan minska fattigdom och social utslagning med kontanta utbetalningar som liknar basinkomst. Man vill undersöka hur dessa utbetalningar bör utformas för att vara effektiva. Ska de kombineras med sociala insatser, vara behovsprövade, etc?

Försöket är utformat så att 2000 hushåll väljs ut slummässigt med stickprov från de hushåll som mottar ekonomiskt stöd från komunen i den fattigaste delen av Barcelona, Besòs. Det är frivilligt att delta i studien.

Av de 2000 utvalda delas hälften in i en kontrollgrupp och den andra hälften i en av tio testgrupper där alla får någon typ av kontant ersättning. Ersättningen varierar från 100 till 1675 euro per månad beroende på finansiell ställning.

En testgrupp på 450 hushåll får ersättningen utan att den kombineras med några övriga sociala insatser. De enda krav som ställs är att de ska bo kvar i Besòs hela testperioden och acceptera vissa villkor. De ska bl a övervakas, rapportera förändringar i ekonomisk ställning och installera en mobilapp för att kommunicera med forskarna. Det ställs inga krav på att ta eller söka arbete för denna grupp.

Gruppen på 450 delas in i två undergrupper. I den ena görs en behovsprövning. Eventuella inkomster dras av från biståndet, som med det svenska försörjningsstödet t ex. I den andra undergruppen görs ingen behovsprövning. Mottagarna får samma ekonomiska ersättning oavsett vilka inkomster de har. Det är deltagarna i denna grupp som får prova på ett stöd som efterliknar basinkomst mest av alla grupper. En garanterad inkomst utan krav på motprestation eller behovsprövning.

De återstående 550 hushållen får förutom att motta ett ekonomiskt stöd också vara föremål för olika typer av sociala insatser. De indelas i 8 grupper där deltagarna erbjuds olika insatser i form av utbildning eller andra insatser som kan vara frivilliga eller obligatoriska.

Källa: BIEN

Lämna en kommentar